ยินดีตอนรับเข้าสู่ blog เทคนิคการสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


                                   PR  55701    เทคนิคการสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้
  PR 55701  ( Techniques of learning Network Construction)
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา2555      
สาขาวิชา  การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
………………………………………………………………………………………….
เนื้อหารายวิชา
ความหมาย   ความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้   การสร้างฐานข้อมูลความรู้  กระบวนการการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกความรู้  การจัดการเรียนรู้  การจัดสร้างเครือข่าย การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ของเครือข่ายในชั้นเรียน  โรงเรียน  และชุมชน  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิคส์
  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. บอกความหมายและความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
2. อธิบายกระบวนการสร้างฐานความรู้
3. สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ในชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน


เนื้อหาบทที่เรียน
บทที่   1   ความรู้กับมนุษย์
บทที่   2   การสร้างองค์ความรู้
บทที่   3   การสร้างฐานข้อมูลความรู้
บทที่   4   การจัดการความรู้
บทที่   5   การจัดสร้างเครือข่าย